Salgsvilkår

1. Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Zicco AS til forbrukere.

Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på Zicco AS 
er bare tilgjengelig på norsk. Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller betale ved levering i de tilfeller dette tilbys. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt til å gjøre handelen for deg.

Vi leverer til fastlands Norge og Svalbard. Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

Ved salg til bedrifter gjelder disse betingelsene så langt de passer, imidlertid får bedrifter ikke bedre rettigheter enn hva som fremgår av kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter, og e-handelsloven gjelder bare i den utstrekning som fremgår av loven (særskilte bestemmelser i loven om forbrukerkjøp gjelder ikke for bedrifter).

2. Definisjon av parter

Selger er: Zicco AS, Org.nr. 957 443 346, 8370 Leknes 

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye igjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendring.

5. Betaling

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

6. Levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. For lagerførte varer er dette vanligvis 2-3 virkedager. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Kunden er selv ansvarlig for å oppgi riktig leveringsadresse og sørge for at forholdene ligger til rette slik at levering kan forekomme på riktig måte. Dette innebærer blant annet at navnet må stå tydelig på postkassen tilhørende leveringsadressen.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Zicco AS side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Zicco AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Uavhentede brev/pakker eller brev/pakker som har kommet i retur grunnet ugyldig/utilstrekkelig navn/adresse eller manglende navn på postkasse, hvor selger ikke kan anses å stå ansvarlig, vil bli belastet de faktiske kostnader for frakt tur/retur av de gjeldene satsene satt av Posten Norge, for å dekke våre utlegg.

7. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.
Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.

Kostnader ved retur av vare trekkes fra refundering når du bruker returseddel som er vedlagt når du mottar bestillingen fra oss. Du kan returnere varen kostnadsfritt i vår fysiske butikk i Lofotsenteret på Leknes.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema.

Du har ikke angrerett på forseglede intimprodukter som undertøy, hårpynt og ørepynt dersom du har brutt forseglingen.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til oss ved reklamasjon jf. punkt 9.

9. Mangler og feil ved produktet og forsinkelse på leveransen

Hvis det oppdages en feil eller mangel må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Zicco AS melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra oss.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Under visse forutsetninger kreve prisavslag
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, Forbrukerkjøpsloven §51)
  • Kreve erstatning

Som hovedregel har Zicco AS ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Zicco AS bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven §30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler vi ikke disse utgiftene.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

11. Betaling med kort

Kortnummer oppbevares ikke av Zicco AS utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. 

12. Retningslinjer for personvern

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.

13. Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Zicco AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Zicco AS eller Zicco AS samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Zicco AS side.

14. Ekstraordinære forhold

Zicco AS er kun ansvarlig for verditap for den fysiske varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

15. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

16. Force majeur

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta-restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Zicco fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

17. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Lofoten tingrett som verneting.

18. Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Zicco AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Zicco AS.